Latgale.LV
 
LV EN RU
Piektdiena, 2017. gada 28. aprīlis
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Vispārīga informācija
Latgales plānošanas reģions ir atvasināta publiska persona, kura izveidota ar Reģionālās attīstības likumu un tās darbība tiek finansēta no valsts pamatbudžeta. Latgales plānošanas reģions ir dibināts 2006. gada augustā ar mērķi nodrošināt reģiona attīstības plānošanu, koordināciju, pašvaldību un citu valsts pārvaldes iestāžu sadarbību. 2006. gada jūnijā LR Saeima pieņēma grozījumus “Reģionālās attīstības likumā” (spēkā no 01.08.2006.) un plānošanas reģioniem piešķīra juridisku statusu. Latgales plānošanas reģions ir viens no pieciem plānošanas reģioniem Latvijā. Latgales plānošanas reģions darbojas Latvijas Republikas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas pārraudzībā, saskaņā ar Reģionālās attīstības likumu, Teritorijas plānošanas likumu, Latgales plānošanas reģiona nolikumu un citiem spēkā esošiem normatīviem aktiem.

Latgales plānošanas reģiona teritorija:

 • 19 novadi - Aglonas novads, Baltinavas novads, Balvu novads, Ciblas novads, Dagdas novads, Daugavpils novads, Ilūkstes novads, Kārsavas novads, Krāslavas novads, Līvānu novads, Ludzas novads, Preiļu novads, Rēzeknes novads, Riebiņu novads, Rugāju novads, Vārkavas novads, Viļakas novads, Viļānu novads, Zilupes novads;
 • 2 republikas nozīmes pilsētas - Daugavpils un Rēzekne;
 • Kopā 14 547 kv.km (jeb 22.52% no visas Latvijas teritorijas) un ietver 21 vietējo pašvaldību.
Latgales plānošanas reģiona iedzīvotāju skaits:
 • 394 058 (jeb 16% no kopējā iedzīvotāju skaita valstī).

Latgales plānošanas reģiona attīstības padome (LPRAP):

 • pārstāv Latgales pašvaldību viedokli un intereses;
 • organizē un vada ilgtermiņa attīstības plānu un stratēģiju izstrādi un realizāciju;
 • politiskā līmenī pārstāv Latgales reģiona intereses.

Latgales plānošanas reģiona funkcijas:

 • Latgales reģiona plānošanas dokumentu izstrāde (teritorijas plānojums, attīstības programma u.c.);
 • Plānošanas dokumentu saskaņošana reģionālā un nacionālā līmenī;
 • Sadarbības nodrošināšana starp Latgales pašvaldībām, kā arī valsts institūcijām reģionālās attīstības jautājumos;
 • Latgales reģiona interešu aizstāvība valsts līmenī;
 • Reģionālo vietējo maršrutu sabiedriskā transporta organizēšanas funkcija.

Latgales plānošanas reģiona struktūra (sk.pievienoto shēmu „Latgales plānošanas reģiona struktūra):

 • Latgales plānošanas reģiona attīstības padome – lēmējorgāns;
 • Latgales plānošanas reģiona administrācija – izpildinstitūcija;
 • Sadarbības komisija – nodrošina reģiona sadarbību ar ministrijām;

Latgales plānošanas reģiona kontaktinformācija:

 • Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss +371 646 24300
 • Rīga, Torņu iela 4, III C, LV-1050, tālrunis/fakss +371 672 24044
 • Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: +371 654 28111; fakss: +371 65423801
 • Balvi, Bērzpils 1a, LV-4500, tālrunis/fakss: +371 645 22935
Mājas lapa internetā: www.latgale.lv
Seko līdzi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"