Latgale.LV
 
LV EN RU
Pirmdiena, 2017. gada 26. jūnijs
 

Saziņai:

Latgales plānošanas reģions:
- Rēzekne, Atbrīvošanas aleja 95, LV – 4600, tālrunis/fakss 64624300
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65428111; 65423801
- Balvi, Vidzemes iela 2b, LV-4500, tālrunis/fakss: 25122875
Fakss: 26570782
E-pasti: info@latgale.lv (preses relīzēm, ziņām) un pasts@latgale.lv (elektroniski parakstītu dokumentu apritei)
Skatīt visus LPR kontaktus
 
Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
 
Latgales uzņēmējdarbības centrs:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis: 65423802
Fakss: 26570782
E-pasts: luc@latgale.lv
Skatīt visus LUC kontaktus
 
Latgales reģiona pārstāvniecība Rīgā
- Rīga, Torņa iela 4, III C, LV-1050, tālrunis: 27842107
E-pasts: parstavnieciba@latgale.lv
Sabiedriskās apspriedes


Paziņojums par Viļānu novada attīstības programmas 1.redakcijas sabiedrisko apspriešanu.


Daugavpils pilsētas domes lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu
Lēmums (235.0 Kb, doc)
Pielikums (761.0 Kb, doc)


Latgales plānošanas reģions līdz 2015.gada 27.janvārim nodod sabiedriskajai apspriešanai koncepciju „Publisko pakalpojumu attīstība Latgales plānošanas reģionā”

Paziņojums par Viļakas novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038. gadam publisko apspriešanu
(06.06.2014)
Viļakas novada dome 2014.gada 29.maijā (protokols Nr.11, 7.§) ir pieņēmusi lēmumu par Viļakas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2038.gadam (pdf) nodošanu publiskai apspriešanai no 2014.gada 3.jūnija līdz 10.jūlijam.

Paziņojums par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1. redakcijas publisko apspriešanu
Daugavpils pilsētas dome ar 2014.gada 27.marta lēmumu Nr.173 „Par Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” nodeva publiskajai apspriešanai Daugavpils pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2030.gadam (turpmāk – Stratēģija) 1.redakciju.
Publiskās apspriešanas laiks ir no 2014.gada 22.aprīļa līdz 2014.gada 26.maijam.
Publiskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 22.maijā, plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas Domes konferenču zālē, K. Valdemāra ielā 1.
Stratēģijas izstrādātājs ir Daugavpils pilsētas dome sadarbībā ar ekspertu grupu no SIA “Reģionālie projekti”.

Saskaņā ar Līvānu novada domes 2012.gada 29.novembra sēdes lēmumu Nr.21-2, tiek uzsākta Līvānu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam izstrāde.

Rēzeknes pilsētas dome strādā pie ilgtermiņa politikas dokumenta – Rēzeknes pilsētas ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2013.-2030.gadam (turpmāk – Stratēģija). Ar 2012.gada 26.novembra Rēzeknes pilsētas domes lēmumu Nr.560 Stratēģijas pirmā redakcija ir nodota publiskajai apspriešanai.
Laikā no 2012.gada 3.decembra līdz 2013.gada 7.janvārim iedzīvotāji ir aicināti iepazīties ar Stratēģijas materiāliem un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Rēzeknes pilsētas domes klientu apkalpošanas centrā (Atbrīvošanas alejā 93 pirmajā stāvā domes darba laikā)
Ar Stratēģijas materiāliem var iepazīties Rēzeknes pilsētas Iedzīvotāju apkalpošanas centrā un Rēzeknes pilsētas mājas lapas sadaļā Dome/Oficiāla informācija/Publiskās apspriešanas.
Aicinām apmeklēt arī Stratēģijas apspriešanas sanāksmi, kas notiks 2012.gada 18. decembrī plkst. 11.00 Rēzeknes pilsētas domē, 2.stāvā, zālē.
Kontaktpersona: Rēzeknes pilsētas domes telpiskās attīstības plānotāja Marina Labanovska, tālr.64607632, e-pasts marina.labanovska@rezekne.lv .

PAZIŅOJUMS par Preiļu novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam apstiprināšanu

2011. gada 22. Jūnijā Preiļu novada domes sēdē (protokols Nr. 9, p.1.9.) tika pieņemts lēmums par Preiļu novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam gala redakcijas apstiprināšanu.
Ar Preiļu novada attīstības programmas 2011.-2017. gadam gala redakciju var iepazīties pašvaldības mājas lapā www.preili.lv, sadaļā „Pašvaldība -> Domes programmas” vai Preiļu novada domes Attīstības daļā.

PAZIŅOJUMS par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017. gadam apstiprināšanu

Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017. gadam ir vidējā termiņa plānošanas dokuments , kas nosaka novada attīstības prioritātes, rīcības virzienus un uzdevumus, kā arī to īstenotājus un finanšu resursus ilgtermiņa mērķu sasniegšanai.
Ludzas novada attīstības programmas izstrādātājs ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa. Adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16a; tālruņa numurs – 65707400; pašvaldības mājas lapa – www.ludzaspils.lv.
Interesenti var iepazīties ar izstrādāto un apstiprināto Ludzas novada Attīstības programmu 2011. – 2017. gadam un Vides pārskatu Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16a, Ludzā katru darba dienu no plkst. 8.00 līdz plkst. 17.00.
Vides pārskatā ir iekļauts atzinums no Vides pārraudzības valsts biroja, kā arī plānotie monitoringa pasākumi termiņi.
Ludzas novada pašvaldība ir izstrādājusi Informatīvo ziņojumu par plānošanas dokumenta pieņemšanu un ievietojusi to pašvaldības mājas lapā – www.ludzaspils.lv, sadaļā Plānošanas dokumenti.

Daugavpils pilsēta uzsāk attīstības programmas izstrādi

Daugavpils pilsētas dome 2011.gada 31.martā pieņēma lēmumu uzsākt Daugavpils pilsētas attīstības programmas 2015.-2021.gadam izstrādi.

Paziņojums par Krāslavas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu

Krāslavas novada dome informē, ka ar Krāslavas novada domes 2011.gada 17.marta lēmumu ir uzsākts darba pie jauna Krāslavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2023.gadam izstrādes. Par teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas vadītāju apstiprināta Attīstības nodaļas vadītāja Ināra Dzalbe. Plānotais teritorijas plānojuma izstrādes laiks ir 18 mēneši.

Paziņojums par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Viļakas novada domes 2011.gada 11.marta lēmumu „Par Viļakas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr. 6, 3.&) uzsākta jauna Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrāde. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Viļakas novada domes izpilddirektors Aldis Pušpurs.
Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts no 23.marta līdz 30.aprīlim, iesniedzot tos Viļakas novada domes kancelejā, 2.stāvā, Abrenes ielā 26, Viļakā, Viļakas novadā, LV-4583. Iesniegumā fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, adrese; juridiskām personām – nosaukums, reģistrācijas dati un adrese.
Lēmumu par Viļakas novada teritorijas plānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošana plānots izdot līdz 2012.gada decembrim.
Viļakas novada teritorijas plānojuma izstrāde tiek 100 % finansēta no Eiropas Sociālā fonda Darbības programmas 2007.-2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5.3.2. aktivitātē „Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” atbalstītā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/007/005 “Ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokumenta – teritorijas plānojuma izstrāde Viļakas novadam”.

Notiek Ludzas novada attīstības programmas sabiedriskā apspriešana

No 2011.gada 1.februāra līdz 2011.gada 15.martam notiek Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana. Ar izstrādāto Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam 1.redakciju un Vides pārskata 1.redakciju var iepazīties un iesniegt rakstiskus priekšlikumus Ludzas novada pašvaldībā Raiņa ielā 16, Ludzā, 13.kab. Ar materiāliem var iepazīties arī Ludzas novada pašvaldības interneta portālā www.ludzaspils.lv

Uzsākta Dagdas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Ar Dagdas novada domes 2011.gada 26.janvāra lēmumu ir uzsākta Dagdas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024.gadam izstrāde. Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 31.decembrim. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja – Dagdas novada domes priekšsēdētāja 1.vietniece Janīna Tukiša. Informācija www.dagda.lv

Uzsākta Riebiņu novada teritorijas plānojuma izstrāde

Ar Riebiņu novada domes 2011.gada 2.februāra lēmumu uzsākta Riebiņu novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrāde. Teritorijas plānojumu paredzēts izstrādāt līdz 2012.gada 30.septembrim. Teritorijas plānojuma izstrādes vadītāja – Riebiņu novada domes projektu vadītāja Ilze Kudiņa. Priekšlikumus var iesniegt novada domē, pagastu pārvaldēs vai elektroniski ilze.kudina@riebini.lv

Paziņojums par Riebiņu novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu

Ar Riebiņu novada domes 2011.gada 2.februāra lēmumu uzsākta Riebiņu novada attīstības programmas 2012-.2018.gadam izstrāde. Atbildīgā par novada attīstības programmas izstrādi projekta „Riebiņu novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde” projekta vadītāja Ilze Kudiņa. Priekšlikumus var iesniegt novada domē, pagastu pārvaldēs vai elektroniski ilze.kudina@riebini.lv

Paziņojums par Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu

Ilūkstes novada pašvaldība uzsāk Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādi.
Saskaņā ar Ilūkstes novada domes 2011. gada 27. janvāra lēmumu Nr.3„Par Ilūkstes novada attīstības programmas 2012.- 2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols Nr.1.,3.§) ir uzsākta Ilūkstes novada attīstības programmas izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi.
Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika periodā no 2011.gada 27.janvāra līdz 2011.gada 31.decembrim.
Attīstības programmas plānotais darbības termiņš ir no 2012. gada līdz 2018. gadam.
Ilūkstes novada attīstības programmas izstrādes mērķis ir veicināt Ilūkstes novada teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību gan pilsētās, gan lauku teritorijā, sekmējot tā ekonomisko izaugsmi, sociālo stabilitāti un vides kvalitāti, noteikt Ilūkstes novada attīstības virzienus ilgtermiņā un vidēja termiņa stratēģiskos uzstādījumus, kā arī rīcību kopumu.
Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Ilūkstes novada mājas lapā www.ilukste.lv un laikrakstā "Ilūkstes novada vēstis".
Ilūkstes novada attīstības programma 2012.- 2018.gadam ( ar vīziju līdz 2020.gadam) tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/005 "Ilūkstes novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana un novada attīstības programmas 2012. – 2018.gadam (ar vīziju līdz 2020.gadam) izstrāde" ietvaros.

Uzsākta Baltinavas novada attīstības programmas izstrāde

Ar Baltinavas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu uzsākta Baltinavas novada attīstības programmas 2011.-2018.gadam izstrāde. Dokumenta izstrādes darba grupas vadītāja Sarmīte Tabore. Informācija www.baltinava.lv

Uzsākta Baltinavas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Ar Baltinavas novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu uzsākta Baltinavas novada teritorijas plānojuma 2011.-2023.gadam izstrāde. Dokumenta izstrādes darba grupas vadītāja Sarmīte Tabore. Informācija www.baltinava.lv

Paziņojums par Kārsavas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrādes uzsākšanu

Kārsavas novada dome informē, ka ar 2011.gada 26.janvāra Kārsavas novada domes lēmumu (sēdes protokols nr.2, 6.§) ir uzsākta Kārsavas novada Attīstības programmas 2012.-2018.gadam izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Informācija www.karsava.lv

Paziņojums par Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Kārsavas novada domes 2011.gada 26. janvāra lēmumu „Kārsavas novada teritorijas plānojuma 2012.-2024.gadam izstrādes uzsākšanu” (sēdes protokols nr.2, 7.§) ir uzsākta Kārsavas novada teritorijas plānojuma izstrāde, apstiprināts darba uzdevums un izpildes termiņi. Informācija www.karsava.lv

Tiek izstrādāts Ludzas novada teritorijas plānojums

2011.gada 27.janvārī Ludzas novada domē pieņemts lēmums par Ludzas novada teritorijas plānojuma 2013.-2024. gadam izstrādes uzsākšanu. Apstiprināts plānojuma darba uzdevums ar galvenajiem veicamajiem darbiem un darbu grafiks. Plānojuma izstrādes termiņš paredzēts 2012.gada decembris. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināts Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs A. Meikšāns. Informācija http://www.ludzaspils.lv/?cat=385&lang=lv

Uzsākta Zilupes novada teritorijas plānojuma izstrāde

Ar Zilupes novada domes 2011.gada 27.janvāra lēmumu uzsākta Zilupes novada teritorijas plānojuma 2012-.2024.gadam izstrāde.

Uzsākta Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. - 2024. gadam izstrāde

Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra sēdes lēmumu Nr. 3-13, tiek uzsākta Līvānu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2024. gadam izstrāde.
Teritorijas plānojuma izstrādes laiks 2011. gada marts – 2012. gada novembris.
Par teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas vadītāju apstiprināta Līvānu novada domes arhitekte Inga Ancāne, Tel. 65307272, e-pasts: inga.ancane@livani.lv.
Līvānu novada teritorijas plānojums tiek izstrādāts Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/068 „Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. Informācija www.livani.lv

Uzsākta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. - 2018. gadam izstrāde

Pamatojoties uz Līvānu novada domes 2011. gada 24. februāra sēdes lēmumu Nr. 3-12, tiek uzsākta Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programmas 2012. – 2018. gadam izstrāde.
Attīstības programmas izstrādes laiks 2011. gada marts – 2011. gada decembris.
Par attīstības programmas izstrādes darba grupas vadītāju apstiprināta Līvānu novada domes Plānošanas un attīstības daļas vadītāja Gunta Ozoliņa, Tel. 65307812, e-pasts: gunta.ozolina@livani.lv
Līvānu novada pašvaldības integrētās attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/068 „Līvānu novada pašvaldības attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros. InformĀcija www.livani.lv

Uzsākta Vārkavas novada attīstības programmas izstrāde

No 2011.gada 1.marta Vārkavas novadā tiek uzsākta Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" aktivitātes "Plānošanas reģionu un vietējo pašvaldību administratīvās un attīstības plānošanas kapacitātes stiprināšana" projekta "Vārkavas novada Attīstības programmas izstrāde" īstenošana. Tādēļ novada iedzīvotāji un uzņēmēji tiek aicināti līdz š.g. 21.martam aizpildīt aptaujas anketu un iesniegt to Vārkavas novada Teritoriālās plānošanas un attīstības nodaļā. Informācija un anketas www.varkava.lv

Uzsākta Balvu novada teritorijas plānojuma izstrāde

Saskaņā ar Balvu novada domes 2011.gada 20.janvāra lēmumu "Par Balvu novada teritorijas plānojuma 2012. – 2023.gadam izstrādes uzsākšanu" (prot. nr.1, 19.§) uzsākta jauna Balvu novada teritorijas plānojuma izstrāde. Par teritorijas plānojuma izstrādes vadītāju apstiprināta Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva. Priekšlikumu un ierosinājumu iesniegšanas termiņš noteikts no 2011.gada 7.februāra līdz 2011.gada 6.aprīlim, iesniedzot tos Balvu novada domes kancelejā, 2.stāvā Bērzpils ielā 1A, Balvos , Balvu novadā, LV- 4501. Iesniegumā norādot - fiziskām personām vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus un adresi. Informācija www.balvi.lv

Paziņojums
par Latgales plānošanas reģiona Attīstības programmas 2010.-2017.gadam,
Latgales plānošanas reģiona Ilgtermiņa attīstības stratēģijas 25 gadiem
un Latgales plānošanas reģiona ekonomikas profila 1.redakcijas
sabiedrisko apspriešanu
no 2010. gada 8. oktobra līdz 2010. gada 8. Novembrim
un par vides pārskata projekta
sabiedrisko apspriešanu
no 2010. gada 8. oktobra līdz 2010. gada 16. Novembrim
Attīstības plānošanas dokumentu izstrādātājs: SIA „Grupa 93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, www.grupa93.lv.
Stratēģiskais ietekmes uz vidi novērtējums tiek veikts Latgales stratēģijas un Latgales attīstības programmai. Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Grupa 93”, Kr.Barona iela 3-4, Rīga, tālrunis 67217043, www.grupa93.lv.
Attīstības plānošanas dokumenti tiek izstrādāti Norvēģijas valdības divpusējā finanšu instrumenta atbalstītā projekta „Latgales plānošanas reģiona (Latvija) un Pleskavas apgabala administrācijas (Krievija) reģionālās attīstības veicināšana caur attīstības vidēja termiņa un ilgtermiņa dokumentu izstrādi, balstoties uz līdzsvarotas pārrobežu sadarbības un labas partnerības pieeju (akronīms ENTERPLAN)” ietvaros.
Plānošanas dokumenti attiecas uz Latgales plānošanas reģiona vidēja un ilgtermiņa attīstību, to ieviešana ietekmēs Latgales plānošanas reģionu. Dokumentu apstiprināšana plānota līdz 2010. gada beigām.
Sabiedriskās apspriešanas sanāksmes notiks 2010.gada 8.novembrī:
  1. Rēzeknē, Atbrīvošanas alejā 95, Rēzeknes novada domes lielajā zālē plkst. 10.00
  2. Daugavpilī, Dobeles ielā 30, Daugavpils novada kultūras centrā plkst.15.00.
Ar attīstības plānošanas dokumentiem, vides pārskata projektu un tā kopsavilkumu var iepazīties Latgales plānošanas reģiona mājas lapā www.latgale.lv, sadaļā Latgales plānošanas reģions, sabiedriskās apspriedes
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par Latgales reģiona attīstības plānošanas dokumentiem var iesniegt līdz 2010. gada 8. Novembrim Latgales plānošanas reģionam, Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601 Attīstības plānošanas nodaļas vadītājai Ingrīdai Bernānei vai elektroniski Ingrida.bernane@latgale.lv
Rakstiskus priekšlikumus un atsauksmes par vides pārskata projektu var iesniegt līdz 2010.gada 16.novembrim SIA „Grupa 93” vides speciālistei Maritai Nikmane, Kr.Barona ielē 3-4, Rīgā, tālrunis 67217043, vai uz epastu marita@grupa93.lv

Latgales plānošanas reģiona sociālo pakalpojumu attīstības programmas 2010. – 2017.gadam 1.redakcijas publiskā apspriešana

  • Lūdzam priekšlikumus un iebildumus iesniegt rakstveidā līdz 06.06.2010.,
nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi: guna.smelcere@latgale.lv
vai arī nosūtot pa pastu uz Latgales plānošanas reģiona juridisko adresi: Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4600.
Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.
Paldies par atsaucību!

Latgales plānošanas reģiona pašvaldības izstrādā attīstības plānošanas dokumentus:

Daugavpils novada pašvaldība ir pieņēmusi lēmumus uzsākt novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādi: 2009.gada 29.oktobrī – par Daugavpils novada teritorijas plānojuma izstrādi, 2010.gada 11.martā – par Daugavpils novada attīstības programmas 2010.-2017. izstrādi. Priekšlikumus var iesniegt Daugavpils novada domē, Rīgas ielā 2, Daugavpilī, pa e-pastu vita.rutina@dnd.lv
Krāslavas novada dome 2010.gada 28.janvāra sēdē ir nolēmusi uzsākt Krāslavas novada attīstības programmas izstrādi. Izveidota programmas izstrādes vadības grupa un darba grupa, apstiprināti izstrādes termiņi. Atbildīgā par Krāslavas novada attīstības programmas izstrādi un darba grupas vadītāja ir Ināra Dzalbe, domes attīstības nodaļas vadītāja, tālrunis 656 81769, e-pasts inara@kraslava.apollo.lv
Ludzas novada dome 2009.gada 22.oktobrī pieņēma lēmumu par novada attīstības programmas 2011. – 2017. (ar grozījumiem 2010.gada 26.augustā) izstrādi. Atbildīgais par programmas izstrādi ir Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs, tālrunis 65707403, e-pasts izpilddirektors@ludzaspils.lv , izveidota vadības grupa un darba grupa, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes termiņi.
Rēzeknes novada pašvaldība 2010.gada 4.martā ir pieņēmusi lēmumu par Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas izstrādes uzsākšanu. Izveidota vadības grupa (koordinatore - attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Brigita Arbidāne, tālrunis 646 07189 e-pasts Brigita.Arbidane@rdc.lv ), apstiprināts darba uzdevums.
Balvu novada dome 2010.gada 11.martā pieņēma lēmumu uzsākt Balvu novada attīstības programmas 2011. – 2017 gadam izstrādi. Izveidota izstrādes vadības grupa, darba grupa, apstiprināts programmas izstrādes darba uzdevums un izpildes termiņi. Par Balvu novada attīstības programmas izstrādes atbildīgo apstiprināta Balvu novada pašvaldības izpilddirektore Inta Kaļva, tālrunis 64522453, e-pasts dome@balvi.lv
2010. gada 29. aprīļa domes sēdē ir pieņemts lēmums par Preiļu novada attīstības programmas izstrādi. Izveidota darba grupa, apstiprināts darba uzdevums un izstrādes laika grafiks. Atbildīgais par Preiļu novada attīstības programmas izstrādi – izpilddirektors Vladimirs Ivanovs, tālrunis 65307322, e-pasts vladimirs.ivanovs@preili.lv

Paziņojums par Ciblas novada attīstības programmas 2012.-2018.gadiem izstrādes uzsākšanu


Sabiedrības integrācijas politikas pamatnostādņu 2009. – 2013.gadam „Saliedēta sabiedrība nacionālā valstī” publiskā apspriede


.

2007. - 2013.gada Latvijas - Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas projekts


.

Projektu idejas pārrobežu sadarbības un kaimiņattiecību programmas (2007-2013) ietvaros


.

Eiropas Savienības 2007.-2013.gada Igaunijas-Latvijas-Krievijas pārrobežu sadarbības programmas projekts (latviešu valodā)

Visi priekšlikumi un ierosinājumi par programmas projektu iesniedzami rakstveidā līdz 27.11.2007., nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi: ilga.gulajeva@latgale.lv Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētiem termiņiem, kā arī anonīmi iesniegumi, netiks ņemti vērā.

.

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas ES struktūrfondu projektu iesniegumu vērtēšanas kritēriju sabiedriskā apspriede


.

Labklajības ministrijas kritēriju sabiedriskā apspriede


Latgales plānošanas reģiona pašvaldības izstrādā attīstības plānošanas dokumentus:

Paziņojums par Rēzeknes novada teritorijas Attīstības programmas 2012. – 2018.gadam izstrādes uzsākšanu

Sakarā ar to, ka 22.12.2010. ir noslēgts līgums ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 “Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” īstenošanu:
  1. Atcelt 2010.gada 4.marta lēmumu Nr.5 “Par Rēzeknes novada pašvaldības attīstības programmas izstrādi”.
  2. Apstiprināt jaunu Rēzeknes novada attīstības programmas izstrādes Darba uzdevumu (pievienots pielikumā).
  3. Apstiprināt jaunu Rēzeknes novada attīstības programmas izstrādes laika grafiku, kas paredz Attīstības programmas izstrādes pabeigšanu līdz 2011.gada 31.decembrim.
Attīstības programmas mērķis – veicināt Rēzeknes novada teritorijas ilgtspējīgu un līdzsvarotu attīstību.
Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi attīstības programmas izstrādei adresējami un iesniedzami Rēzeknes novada pašvaldībai Atbrīvošanas aleja 95, Rēzekne, LV-4601, tel.646 07189, e-pasts: Brigita.Arbidane@rdc.lv, kā arī visās Rēzeknes novada pagastu pārvaldēs, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi.
Rēzeknes novada attīstības programma tiek izstrādāta Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta Nr.1DP/1.5.3.2.0/10/APIA/VRAA/057 „Rēzeknes novada attīstības plānošanas kapacitātes paaugstināšana” ietvaros.
Seko līdzi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"