Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
Latgales Laiks: Satrauc feldšeru un vecmāšu punktu sertifikācija
22.01.2008, Egita Terēze Jonāne, Dažādi
Šogad feldšeri dažviet varētu saņemt mazāku atalgojumu, jo sarucis iedzīvotāju skaits teritorijās, ko apkalpo feldšeru vecmāšu punkti. “Latgales Laiks” vēlējās noskaidrot, vai patiešām ir apdraudēts feldšeru jeb vidējā medicīniskā personāla darbs laukos.
Veselības aprūpei jābūt pieejamai visur
VOAVA Latgales nodaļas vadītāja Sandra Buzajeva pastāstīja, ka Latgalē feldšeri darba samaksu saņem no aģentūras ar ģimenes ārstu starpniecību. Šobrīd Latgalē darbojas 187 primārās veselības aprūpes iestādes, kuru ģimenes ārsts noslēdz darba līgumus ar savu vidējo medicīnisko personālu – prakses māsu, kas ārstam palīdz pacientu pieņemšanā; pagastos strādājošo ārsta palīgu, kas ārsta prombūtnes laikā pieņem pieaugušos pacientus. Kopā ar ārsta palīgu bieži vien strādā arī medmāsa, kas pieņem bērnus.
VOAVA ārstu praksēm vai feldšeru un vecmāšu punktiem piešķir finansējumu, par pamatu ņemot pierakstīto pacientu skaitu konkrētajā veselības aprūpes iestādē. Pieņemsim, pagastā, kur pierakstījušies gandrīz 1500 pacientu, strādā ārsta palīgs un bērnu māsa. Šai prakses vietai pēc pierakstīto skaita piešķirtais finansējums tiks reizināts ar teritorijas blīvuma koeficentu, kas ir noteikts visām lauku teritorijām. Ģimenes ārsts nosaka, kāda alga būs katram konkrētajam speciālistam. Ja uz šo prakses vietu brauc arī bērnu ārste, tad arī viņa var noteikt algu bērnu māsai.
2006. un 2007. gadā Preiļu rajonā bija sertificētas 11 otrās prakses vietas, Daugavpils rajonā – 2, Krāslavas rajonā – 1, Ludzas rajonā – 4 un Rēzeknes rajonā – 5. No 2007. gada 1. janvāra VOAVA papildus maksā 100 latus šo prakses vietu uzturēšanai (komunālajiem u.c. maksājumiem). Vidējā medicīniskā personāla darba samaksas nosacījumi ir fiksēti Ministru kabineta (MK) noteikumos Nr.1046.
“Ieguvējas ir sertificētās ārsta otrās prakšu vietas. Daudzas pašvaldības pašas ir sertificējušas savus feldšeru un vecmāšu punktus. Šis papildus finansējums – 100 lati katru mēnesi – ļauj nodrošināt kvalitatīvu komandas darbu, kur plecu pie pleca strādā ģimenes ārsts, ārsta palīgs, medmāsa. Piemaksa stabilizē ārsta prakses darbu. Ja nav ģimenes ārsta, tad nav, kas organizē arī feldšeru un vecmāšu punkta darbu. Mums ir ģimenes ārsti, kuri uztur divus vai trīs feldšeru un vecmāšu punktus, jo pietrūkst dakteru. Ja šie punkti nav sertificēti, tad tos uzturēt ir grūtāk nekā vienu šādu punktu,” skaidro Sandra Buzajeva.
Vienas prakses vietas attīstībai, remontam, sertificēšanai būtu nepieciešami no 1500 līdz 7000 latiem.
Daugavpils rajona padomes izpilddirektore Vanda Kezika pastāstīja, ka pagājušajā gadā vietējās pašvaldības apspriedušas feldšeru un vecmāšu punktu jeb otrās prakses vietas sertificēšanu, un, iespējams, jau šogad to budžetā ir paredzēts finansējums, lai visi šie punkti tiktu sertificēti.
Izpilddirektore uzskata: “Lai arī tā nav pašvaldības funkcija, tomēr, piedaloties otro prakses vietu sertificēšanā, šie izdevumi attaisnosies, jo tā tiks nodrošināta veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāte un pieejamība pagastos.”
Likumdošana atļauj izņēmumus
Veselības ministrijas Veselības aprūpes departamenta vadītājs Reinis Joksts uzsvēra, ka valstij neesot problēmu finansēt vidējo medicīnisko personālu, kas strādā feldšeru un vecmāšu punktos.
“Ja konkrētajā veselības aprūpes iestādē nav ģimenes ārsta, tad aģentūra drīkst noslēgt līgumu tieši ar feldšeru un vecmāšu punktu par darba samaksu,” skaidroja R. Joksts.

Sandra Buzajeva pastāstīja, ka Latgalē šādi tiešie līgumi noslēgti ar trim sertificētiem feldšeru un vecmāšu punktiem Andrupenē, Aulejā un Andzeļos Krāslavas rajonā, kur katastrofāli pietrūkst ģimenes ārstu. Tiešais līgums nosaka, ka šie feldšeru un vecmāšu punkti saņem papildus 100 latus un fiksēto samaksu ārsta palīgam. Gada laikā šiem feldšeru un vecmāšu punktiem jāizlemj, kā tie pastāvēs turpmāk, jo jābūt kvalitatīvai veselības aprūpei, un tā jānodrošina ģimenes ārstam.
Nav precīza skaidrojuma arī par decembrī noteiktajām izmaiņām MK noteikumos Nr.1046, kas paredz, ka valsts finansēs to māsu vai ārstu palīgu darbu, kas nodrošina veselības aprūpi mājās, veicot atlases procedūru. R. Joksts paskaidroja, ka šogad tiks izstrādāti šo medicīnas darbinieku atestēšanas noteikumi, lai 2009. gadā varēt uzsākt veselības aprūpi mājās. R. Joksts skaidro, ka šim pakalpojumam varēs pieteikties arī feldšeru un vecmāšu punktu vai ārsta prakšu medmāsas vai ārstu palīgi.
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"