Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2018. gada 21. jūnijs
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus
Ziņas
RTA uzsāk darbību ESF un IZM VISC projektā ”Kompetenču pieeja mācību saturā”
06.03.2017, Izglītība
22.februārī Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas (RTA) rektors Edmunds Teirumnieks parakstīja sadarbības līgumu ar Izglītības ministrijas (IZM) Valsts satura centrs (VISC) par RTA mācībspēku iesaisti Eiropas Sociālā fonda (ESF) un VISC projekta ”Kompetenču pieeja mācību saturā” 8.3.1.1.pasākumā “Kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobācija un ieviešana” (8.3.1.1/16/I/002), informē Dr.paed., asoc.prof., ekspertu grupas vadītāja M.Rozenfelde.
Projekta mērķis: nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju un mācību satura pakāpenisku ieviešanu pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības pakāpē. Projekta mērķa sasniegšanai tiks: aprobēts un ieviests kompetenču pieejā balstīts mācību saturs; izstrādāti darba organizācijas modeļi un metodika; mācību un metodiskie līdzekļi izglītojamajiem un to pedagogiem; izstrādāti un aprobēti kompetenču pieejai atbilstoši diagnostikas instrumenti; īstenots pasākumu komplekss pedagogu profesionālās kompetences pilnveidei.
Projekta rezultātā tiks radīts: 61 mācību un metodiskais līdzeklis, aptverot visus mācību priekšmetus pirmsskolas, pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības pakāpē; mācību satura ieviešanas atbalstam vēl 22 mācību un metodiskie līdzekļi, tai skaitā Eiropas valodu portfelis un mācību un metodiskie līdzekļi integrētai pieejai mācību satura un valodu apguvei –CLIL; 10 mācību līdzekļi izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem; 5 integrēti mācību līdzekļi izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem un dažādiem attīstības traucējumiem. Visi projektā radītie mācību un metodiskie līdzekļi būs pieejami digitālo mācību resursu krātuvē.
Projektā tiks izstrādāti dažādi diagnostikas instrumenti, tai skaitā 20 diagnosticējošie darbi, datorprogramma “Text to speech”, DIBEL NEXT testu diagnostikas rokasgrāmata u.c. Profesionālajā kompetences pilnveidē tiks iesaistīti vismaz 6000 pedagogu.
Ir izveidota RTA projekta īstenošanas vadības grupa, kuru vadīs Dr.paed., asociētā profesore Mārīte Rozenfelde kā ekspertu grupas vadītāja. Uz projekta īstenošanas laiku Dr.paed., asoc. prof. Mārīte Rozenfelde pārtrauc pildīt IVDF dekāna amata pienākumus. Ar 01.03.2017. IVDF dekāna amata pienākumu izpildītājs ir Dr. paed., profesors Jānis Dzerviniks.
Projekta īstenošanas darba grupā, uz dažādiem uzdevumu izpildes laikiem, iekļauti: galvenais eksperts – Mg. spec. paed. Aija Tereško; galvenā grāmatvede Irēna Beinaroviča – Litvinova, speciāliste – grāmatvede Ingrīda Runča; personāla daļas vadītāja – Inga Ļesničija; finanšu analītiķe – Olga Trančenoka; juriskonsults – Imants Plešners; datorsistēmu tehniķis – Boriss Moisejevs; datorsistēmu un datortīkla administrators – Mihails Kijaško; vecākie eksperti – metodisko materiālu izstrādes grupu vadītāji: Aivars Vilkaste, Kaspars Balodis, Rita Burceva, Dr.paed., docente Aina Strode, Dr.hist.,asoc.prof.Valdis Malahovskis, Olga Gritāne, Daina Petrova, Ārija Grigorjeva, Tatjana Kromāne un Ilona Stramkale.
RTA darba grupas uzdevumi:
1. piedalīties kā ekspertiem – konsultantiem projekta darba grupās speciālās un iekļaujošās izglītības jomā;
2. izstrādāt mācību saturu un 10 digitalizētus mācību un metodiskos līdzekļus 1.-6.klasei un 7.-9. klasei izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem;
3. piedalīties pedagogu profesionālās kompetences pilnveides nodarbībās;
4. piedalīties mācību satura aprobācijas pieredzes apmaiņas semināros.
Uzdevumu veikšanā iesaistīti kopumā 46 profesionāļi darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir garīgās attīstības traucējumi, no 15. speciālās izglītības iestādēm (Maltas, Aleksandrovas, Ezersalas, Baltinavas, Sveķu, Gaujienas, Palsmanes, Rīgas 1., Daugavpils 1., Pelču, Rudzātu, Dzelzavas, Antūžu speciālajām skolām; Daugavpils logopēdiskās internātskolas – AC, Rēzeknes internātskolas – AC) un 4. vispārējās izglītības iestādēm (Rēzeknes sākumskola, Rēzeknes 6 v.sk., Nautrēnu v.sk., Tilžas internātskola).
Lasītāju komentāri
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"