Latgale.LV
 
LV EN RU
Ceturtdiena, 2019. gada 21. februāris
 


Saziņai:

Latgales Reģiona Attīstības Aģentūra:
- Daugavpils, Saules iela 15, LV-5401, tālrunis/fakss: 65420257
E-pasts: lraa@latgale.lv
Skatīt visus LRAA kontaktus

Publiskai apspriešanai:


Latgales plānošanas reģiona attīstības padome 2004. gada 15. decembrī pieņēma lēmumu par Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma (LPRTP) izstrādi. LPRTP ir ilgtermiņa teritorijas plānošanas dokuments un tas nosaka Latgales plānošanas reģiona telpisko attīstību.
Tas sastāv no:
  • Plānošanas reģiona telpiskās struktūras apraksta - I daļa
  • Plānošanas reģiona telpiskās attīstības perspektīva - II daļa
  • Plānošanas reģiona teritorijas plānojuma vadlīnijas - III daļa
  • Vides stāvokļa pārskats - IV daļa
2006. gada 26.jūlijā Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma Koordinācijas grupa nolēma uzdot precizēt Plānojumu atbilstoši sabiedriskās apspriešanas rezultātiem un virzīt uz izskatīšanu Latgales plānošanas reģiona attīstības padomē (LPRAP). 2006. gada 17. oktobra sēdē Latgales plānošanas reģiona attīstības padome ir pieņēmusi lēmumu iesniegt Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojuma projektu izvērtēšanai Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijā un Nacionālajā reģionālās attīstības padomē
Nacionālā reģionālās attīstības padome (NRAP) 2007.gada 17.septembrī reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministra Aigara Štokenberga vadībā akceptēja Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu. Latgales plānošanas reģiona Attīstības padome 2007.gada 3.oktobrī apstiprināja Latgales plānošanas reģiona teritorijas plānojumu 2006. -2026.gadam.Pēc paziņojuma publicēšanas laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" 2007.gada 17.oktobrī teritorijas plānojums ir stājies spēkā.

LATGALES PLĀNOŠANAS REĢIONA TERITORIJAS PLĀNOJUMS


Galvenais Pilsētvides attīstības pilotprojekta mērķis (PAPP) bija izstrādāt Latgales pilsētu attīstības stratēģiju. Vienlaikus projekts palīdzēja attīstīt Latgales pilsētu administrāciju spējas, lai nākotnē drošā un efektīvā veidā ieviestu un apsaimniekotu strukturālo fondu palīdzību...

Pilotprojekts "Latgales attīstības plāns" bija daļa no 1997. gada PHARE Nacionālās programmas. Darba uzdevumā teikts, ka Latgale ir visvājāk attīstītais Latvijas reģions ar visaugstāko bezdarba līmeni un ekonomisko problēmu koncentrāciju. Latgales ekonomiskā attīstība ir lielā mērā atkarīga no agrākās Padomju laikā izveidotās struktūras, un attīstības gaita būtiski atšķiras no Rīgas reģiona ekonomiskajām aktivitātēm.
Teritorija, kas tika izvēlēta pilotprojekta realizēšanai, aptver vēsturisko Latgales novadu un sastāv no sešiem rajoniem: Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes, Daugavpils, Balvu un Preiļu, kā arī divām republikāniskās nozīmes pilsētām - Daugavpils (otrā lielākā pilsēta Latvijā) un Rēzeknes. Darba uzsākšanas ziņojuma sagatavošanas laikā arī Jēkabpils rajons tika iekļauts reģionālās attīstības stratēģijas izstrādē...

Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrija (turpmāk — RAPLM) informē, ka ir uzsāktas 2007.-2013.gada Latvijas-Lietuvas parrobežu sadarbības programmas projekta (turpmāk - programmas projekts) publiskās konsultācijas. Lēmums par programmas projekta nodošanu publiskām konsultācijām ir pieņemts atbilstoši Eiropas Padomes 2006.gada 11.jūlija regulai nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohezijas fondu un atceļ regulu nr.1260/1999 un Eiropas Padomes 2006.gada 5-jūlija regulai nr. 1080/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu un atce] regulu nr. 1783/1999, kas nosaka teritoriālās sadarbības programmu nepieciešamību un saturu. Kā arf atsaucoties uz LR likuma ''Par ietekmes uz vidi novērtējumu 23.1 pantu un 2004,gada 1.maija LR Ministru kabineta noteikumu nr.157 "Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums" 4.punktu, ministrija nodod publiskām konsultācijām programmas Vides pārskata projektu.
2007.-2013.gada Latvijas-Lietuvas parrobežu sadarbības programma (turpmāk -programma) paredz divpusējo sadarbību starp Latvijas un Lietuvas pierobežu reģioniem, ar mērķi veicināt programmas teritorijās ilgtspējīgo attīstību un konkurētspējās paaugstināšanu, īstenot plaša spektra aktivitātes, kas ir vērstas uz cilvēku ikdienas dzīves uzlabošanu. Programmas mērķa auditorija ir dalībvalstu reģionālā un vietējā līmeņa, valsts pārvaldes institūcijas, nevalstiskās organizācijas, kā arī mācību un pētniecības iestādes.
Pēc Eiropas Komisijas priekšlikuma pie programmas attiecināmajām teritorijām pieder šādi NUTS III līmeņa reģioni:
  • Latvijā: Kurzeme, Zemgale un Latgale;
  • Lietuvā: Klaipēda, Telsiai, Siauliai, Pancvczvs, Utena un Kaunas.
Sakarā ar to, ka Latgales reģions pieder pie programmas attiecināmās teritorijas, RAPLM aicina līdz 11. jūnijam sniegt atzinumu par programmas projektu un Stratēģisko vides novērtējuma projektu elektroniski, nosūtot to uz e-pasta adresi: Kaspars.Bauska@raplm.gov.lv.
Iebildumi un priekšlikumi, kas tiks iesniegti pēc minētā termiņa, netiks ņemti vērā. Jautājumos lūdzu sazināties ar RAPLM Attīstības instrumentu departamenta Teritoriālās sadarbības nodaļas darbinieku Kasparu Bausku (tālr. +371 7770437 vai e-pasta adrese: Kaspars.Bauska@raplm.gov.lv).
Programmas projekts un Vides pārskata projekts ir ievietoti šeit:
Sadarbības partneriProjektu "Latgales interaktīvais komunikāciju portāls" finansēja Phare CBC 2002 programma.

Latgales plānošanas reģions
Latgales reģiona attīstības aģentūra
Izstrādātājs - SIA "Info"